Wettelijke kennisgeving

Dit is een wettelijke kennisgeving voor de website LAADKABELKOPEN.BE, die wordt beheerd door Optimum Consultancy BV, in de herziene versie van 30 maart 2022.

Kort samengevat is deze informatie belangrijk voor u: op deze website verstrekt LAADKABELKOPEN.BE online-informatie die toebehoort aan LAADKABELKOPEN.BE of aan andere partijen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt u ermee in dat u wettelijk gebonden bent aan de algemene voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving. Hoe we uw persoonsgegevens behandelen, wordt beschreven in respectievelijk onze privacy- & cookieverklaring

Gezien het dynamische karakter van onze business behouden wij ons het recht voor om te allen tijde een gedeelte of een functie van deze website te veranderen of stop te zetten, met inbegrip van de inhoud van deze wettelijke kennisgeving met de gerelateerde verklaringen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk na hun publicatie op de website van kracht en mogelijk wordt er geen vervangingsfunctie aangeboden.

Hieronder vindt u een meer uitgebreide juridische toelichting.

  1. Auteursrecht en handelsmerk

De inhoud van deze website (de 'inhoud'), met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, grafisch materiaal, afbeeldingen en filmpjes, handelsmerken, merken, logo's en software, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het eigendom van de inhoud gaat niet over op u of op een andere gebruiker van deze website, maar blijft bij LAADKABELKOPEN.BE of de derde partijen die eigenaar zijn van de inhoud die op deze website wordt gepost.

LAADKABELKOPEN.BE is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor onze business en van de namen van onze producten, diensten en oplossingen die vermeld worden op deze website. Al deze namen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken behoren toe aan hun respectieve eigenaars.

U hebt de toelating om de inhoud te bekijken, te mailen, te downloaden of er kopieën van te printen, maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan worden beschouwd als een schending van de wetgeving met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken en andere wetten. Wanneer u de inhoud mailt, downloadt of er kopieën van print, moet u ook alle auteursrechtvermeldingen en andere vermeldingen die in de inhoud zijn opgenomen, vermelden, met inbegrip van alle auteursrechtvermeldingen onderaan de pagina.

De inhoud mag niet worden gereproduceerd, getranscribeerd, opgeslagen in een informatiezoeksysteem, vertaald in om het even welke taal of computertaal, doorgestuurd in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, fotografisch, opgenomen of anderszins), doorverkocht of verdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LAADKABELKOPEN.BE. U mag de inhoud niet verkopen of wijzigen. U mag de inhoud ook niet reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, verdelen of gebruiken op om het even welke manier voor publieke of commerciële doeleinden. U mag deze website of gedeelten ervan niet in 'vensters' op andere websites plaatsen, en u stemt ermee in om geen enkel gedeelte van deze website te kopiëren op een server. Verder gaat u ermee akkoord om geen namen, logo's of handelsmerken van LAADKABELKOPEN.BE weer te geven of te gebruiken in om het even welke vorm zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LAADKABELKOPEN.BE.

  1. Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de inhoud op een andere website of een ander computernetwerk voor om het even welk doel is uitdrukkelijk verboden, maar u mag wel hyperlinks in html van uw website op deze website plaatsen, waarbij deze gebruiksvoorwaarden van kracht zijn. We verlenen een niet-exclusieve, beperkte, herroepbare vergunning om een link op deze website te plaatsen. U stemt ermee in om geen links op deze website te plaatsen op zo'n manier dat ze kunnen worden geassocieerd met reclame of dat ze een aanbeveling van een organisatie, product of dienst lijken. U stemt ermee in om geen links op deze website te posten die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als obsceen, lasterlijk, bedreigend, uiterst beledigend of kwaadaardig. LAADKABELKOPEN.BE behoudt zich het recht voor om deze vergunning of uw recht om specifieke links te gebruiken, te allen tijde in te trekken. Als LAADKABELKOPEN.BE deze vergunning intrekt, stemt u ermee in om alle links naar deze website onmiddellijk te verwijderen en te deactiveren.

Als u de inhoud gebruikt op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze algemene voorwaarden, overtreedt u mogelijk wetgeving met betrekking tot auteursrechten of handelsmerken en andere wetten. In dat geval trekt LAADKABELKOPEN.BE automatisch de vergunning in voor het gebruik van deze website. LAADKABELKOPEN.BE heeft het recht om de onmiddellijke vernietiging te eisen van kopieën die werden gemaakt van de inhoud. Rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend door deze algemene voorwaarden, zijn voorbehouden.

  1. Aansprakelijkheidsverklaring

LAADKABELKOPEN.BE DOET GEEN UITSPRAKEN OVER DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN OF VAN HET VERTROUWEN IN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DIE VERVAT IS IN OF VERSTREKT WORDT VIA DEZE WEBSITE.  U GEBRUIKT DEZE WEBSITE DUS OP EIGEN RISICO.

LAADKABELKOPEN.BE BIEDT DEZE WEBSITE EN HAAR INHOUD EN DIENSTEN AAN 'ZOALS DIE IS', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN VERWERPT LAADKABELKOPEN.BE, UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK, ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. LAADKABELKOPEN.BE DOET GEEN UITSPRAKEN EN GEEFT GEEN GARANTIES OVER DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT EN ACTUALITEIT VAN DE INHOUD, DE DIENSTEN, DE SOFTWARE, DE TEKST, HET GRAFISCH MATERIAAL, DE LINKS OF DE MEDEDELINGEN DIE WORDEN VERSTREKT OP DEZE WEBSITE OF VIA HET GEBRUIK ERVAN. U MOET ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN NEMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT INHOUD DIE U DOWNLOADT VAN DEZE WEBSITE, VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE POTENTIEEL SCHADELIJKE COMPUTERCODES.

LAADKABELKOPEN.BE en alle personen en ondernemingen die verbonden zijn met LAADKABELKOPEN.BE, zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik of het onvermogen tot gebruik van deze website of alle inhoud, diensten of materialen die door deze website of deze site worden verstrekt ('deze bescherming'). Deze bescherming omvat alle claims, of die nu gebaseerd zijn op een garantie, contract, schadelijke handelingen, strikte aansprakelijkheid of een andere juridische theorie, zelfs als LAADKABELKOPEN.BE al dan niet voorzien was op de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze bescherming heeft betrekking op alle verliezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere, onopzettelijke schade, gevolgschade, schade als voorbeeldstelling of bestraffing; schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of doodslag; gederfde winsten; en schade ten gevolge van verloren gegevens of onderbreking van de business.

  1. Links naar andere websites en advertenties

Deze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Deze links worden enkel verstrekt om het u nog makkelijker te maken en houden geen enkele goedkeuring in door LAADKABELKOPEN.BE van de inhoud van of verstrekt door dergelijke websites van derden. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites van derden; we voeren geen inspecties of controles uit van het materiaal van websites van derden en we spreken ons niet uit over de inhoud, juistheid of legitimiteit van het materiaal op deze websites van derden.

Als u beslist om via deze website gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Het gebruik van deze websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor deze externe websites, met inbegrip van hun privacybeleid.

Als deze website beslist om advertenties van derden op te nemen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij anders bepaald, doet deze website geen aanbevelingen voor enig product. Ze spreekt zich ook niet uit over de inhoud, juistheid of legitimiteit van het materiaal dat is opgenomen in of beschikbaar is via een link van een advertentie op deze website.

  1. Social Media Widgets

Deze website kan verbindingen bevatten naar sociale platformen zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube of Twitter, hetzij in de vorm van een link naar onze kanalen op deze platformen, hetzij als een makkelijke manier om inhoud te posten in uw eigen feed op deze platformen. Gelieve het privacybeleid van hun sociaal platform te controleren om te begrijpen op welke manier informatie wordt verzameld, om welke informatie het gaat en welke cookies worden ingesteld door de derde partij.

  1. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze juridische kennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via info@laadkabelkopen.be.